LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Cơ cấu tổ chức

   Bộ máy của Liên đoàn gồm 3 phòng quản lý chức năng, 1 trung tâm chuyên đề và 3 Đoàn trực thuộc. Các phòng  thực hiện công tác quản lý về đề tài, thẩm định đánh giá chất lượng, quản lý nhân sự, lên kế hoạch và quản lý các hoạt động chung. Các Đoàn địa chất và trung tâm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất theo kế hoạch của Liên đoàn. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện các hợp đồng kinh tế theo đơn đặt hàng của các tổ chức kinh tế.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

keyboard_arrow_up back to top